Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti GREL, spol. s r. o.
se sídlem a provozovnou Karásek 2245/1f, Brno 621 00
identifikační číslo: 18826725
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Kraj. Soud v Brně, oddíl C, vložka 1433
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.grel.cz
 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: GREL, spol. s r. o., Karásek 2245/1f,Brno 621 00,
 • adresa elektronické pošty: objednavky@grel.cz,
 • telefon: +420 730 511 199.

1.Všeobecná ustanovení
2. Uživatelský účet
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena zboží a platební podmínky
6. Přeprava a dodání zboží
7. Odstoupení od kupní smlouvy
8. Práva z vadného plnění
9. Ochrana osobních údajů
10. Doručování
11. Mimosoudní řešení sporů
12. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) výše uvedené společnosti GREL, spol. s r. o. (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.grel.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Místo plnění

 • V závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží je místem plnění výdejní místo na adrese provozovny prodávajícího (osobní odběr), nebo místo uvedené kupujícím v objednávce jako místo, kam má být zboží zasláno (místo určení). Dále viz. čl. 6. Přeprava a dodání.
 • Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Zaplatit lze v hotovosti na místě, nebo bezhotovostně platební kartou.
 • Při odběru zboží jinou osobou, než kupujícím, je odebírající osoba povinna sdělit jméno kupujícího a číslo objednávky.
 • Osobní vyzvednutí objednaného zboží je kupující povinen zajistit do 7 dnů od výzvy k vyzvednutí objednávky, v provozní době uvedené v Kontaktech na webových stránkách. Pokud nebude objednávka vyzvednuta v termínu, bude stornována.

4. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy, poplatky související s doručením a dalších informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Do Slovenské republiky, platí doprava s označením zkratkou „SK“.

 • Tím, že kupující odešle prostřednictvím webového rozhraní objednávku, souhlasí s uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem s využitím prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:

 • ​ Kupující si vybere zboží, které chce objednat, v detailu zboží nalezne informace a popis zboží. Zvolí počet kusů a „vloží“ zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na volbu „Do košíku“.

 • Volbou „Ukázat košík“ přejde do objednávkového formuláře, kde může upravovat položky a jejich množství a případně zadat slevový kód. Dalším krokem po vybrání volby „Pokračovat“ přejde k vyplnění způsobu doručení a platby a fakturačních a dodacích údajů. Pokud Kupující nepožaduje žádnou další změnu objednávky ani jím zadaných údajů, objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na volbu „Objednat s povinností platby“.

 • Objednávkový formulář (dále jako objednávka) obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží, jeho množství a ceně,

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a zvoleném místu plnění,

 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

 4. základní údaje o kupujícím (jméno, příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mail, telefon), jež je kupující pro úspěšné dokončení objednávky povinen vyplnit,

 5. obchodní podmínky k seznámení či k vytištění, zahrnující také informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 • Pokud si vybral kupující způsob platby on-line (kartou online, zrychlený bankovní převod, Google Pay, ApplePay), bude po odeslání objednávky automaticky přesměrován na internetové stránky umožňující platbu on-line nástrojem.

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, resp. převzetím zboží, byla-li kupní cena uhrazena před dodáním zboží.

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejčastěji bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení, příp. osobně v hotovosti nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

5. Cena zboží a platební podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího (osobní odběr),

 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.2102478581/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího“),

 4. bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího (osobní odběr),

 5. bezhotovostně platební kartou on-line při odeslání objednávky,

 6. bezhotovostně platební kartou kurýrovi při doručení v místě určeném kupujícím v objednávce.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku a platbě kartou při převzetí je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, kdy je zvolena bezhotovostní platba kupní ceny, není prodávající povinen dodat zboží před úhradou celé kupní ceny.

 • V případě bezhotovostní platby na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo v písemné podobě společně se zbožím.

6. Přeprava a dodání zboží

 • Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním zboží dopravcem provádějícím dopravu. Dodací lhůta je maximálně 5 pracovních dní. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Prodávající si vyhrazuje právo navrhnout rozdělení zboží z jedné objednávky do několika zásilek s ohledem na hmotnost, rozměry a vlastnosti zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr, nebo hmotnost zboží vyžaduje. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout akci "doprava zdarma" pro případ, kdy je nutno objednávku z důvodu rozměru rozdělit do více balíků, než je vypočteno v objednávce.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno pro přepravu, zabalí prodávající zboží dle zvyklostí způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů zboží, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O této skutečnosti je však kupující povinen informovat prodávajícího. Podpisem předávacího protokolu řidiči, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 • Možnosti přepravy a její ceny jsou dále uvedeny v: Doprava a platba na webových stránkách.

 • Doprava zdarma se nevztahuje na dopravu zásilek mimo ČR.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle přání kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

 • Nejedná-li se o případ uvedený v předešlém odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží (lhůta začíná běžet následující den od převzetí), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář, též poskytovaný prodávajícím na webových stránkách v sekci Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: objednavky@grel.cz.

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Lhůta je zachována, odešle-li kupující zboží zpět před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • V případě odstoupení kupujícího od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, nejčastěji bezhotovostně na účet určený kupujícím v odstoupení, příp. osobně v hotovosti. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho co nastane dříve.

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající má právo odečíst z hodnoty vráceného zboží částku odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jeho používání.

 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, příp. osobně v hotovosti nebo jiným způsobem, s kterým kupující bude souhlasit a nevzniknou mu tak další náklady.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená  v druhém odstavci čl. 8. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje oznámení závady na zboží spotřebitelem prodávajícímu (osobně, telefonicky, písemně poštovní zásilkou nebo e-mailem) na kontaktech provozovny, sídla firmy nebo v místě podnikání prodávajícího.
   

 • Kompletní informace o právu z vadného plnění a jejich uplatnění najdete v sekci  Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy. na webových stránkách.

9. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více o ochraně osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách.
   
 • Prodávající ukládá uzavřené smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává je po dobu stanovenou zákonem. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní kupujícímu přístup ke smlouvě, kterou s prodávajícím uzavřel, pokud o to kupující požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu objednavky@grel.cz. V takovém e-mailu musí Kupující požadovanou smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.

10. Doručování

 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 • Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. Mimosoudní řešení sporů

 1. Mimosoudní řešení sporů spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@grel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím při procesu uzavírání kupní smlouvy, zakládání uživatelského účtu, resp. na elektronickou adresu uvedenou ve stížnosti, liší-li se od adresy sdělené kupujícím při uzavírání kupní smlouvy.
   
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,e-mail: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz/cs. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

12. Závěrečná ustanovení

 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Upozorňujeme naše zákazníky, že v sortimentu nabízíme i konopná semínka určená pro krmné účely. V některých zemích je pěstování konopí trestným činem.

 • EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 h.

0 Kč 0
Váš nákupní košík je prázdný.