Reklamace a odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.“

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat
GREL, spol. s r. o., Karásek 2245/1f , Brno 621 00, tel.: 730 511 199, objednavky@grel.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem, telefonicky, či osobně). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty od převzetí zboží.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

  2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu GREL, spol. s r. o., Karásek 2245/1f, Brno 621 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“

a) Náklady spojené s vrácením zboží: Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
b) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Práva při odstoupení zákazníka a prodávajícího od kupní smlouvy jsou uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách v odst. 7 Odstoupení od kupní smlouvy.
 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy [PDF]

2. Reklamace

 

Je možné, že zakoupený výrobek nebude po jisté době správně fungovat. V případě, že se jedná o funkční závadu způsobenou vadným výrobkem, který byl používán v souladu s "návodem k použití", lze věc dle "Občanského zákoníku" reklamovat. Přesto doporučujeme nás co nejdříve kontaktovat a předem nalezenou závadu zkonzultovat, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění, časovým prodlevám a nákladům spojených s vyřízením reklamace.

Upozornění: Nelze reklamovat mechanické poškození výrobku, nebo poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, případně přetěžováním. Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení.

Reklamace v záruční době:

Lhůta, po kterou lze uplatňovat reklamaci, začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Na krmiva se vztahuje záruční doba 3 týdny. Před zákonnou záruční dobou platí vždy záruka uvedená na obalu zboží, jinak 2 roky.

Postup pro vyřízení reklamace:

1) Oznámení zjištění závady - osobně v místě podnikání, na adrese provozovny nebo sídla firmy, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, telefonicky na tel. č.: 730 511 199, nebo e-mailem na objednavky@grel.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje oznámení závady na zboží spotřebitelem prodávajícímu.

2) Doručení reklamovaného zboží

a)  Zašlete vadný či nefunkční výrobek řádně zabalený na adresu naší provozovny. Spolu s výrobkem dodejte kopii dokladu o koupi (faktura, paragon a příp. záruční list) a Vaše vyjádření či popis problému či zjištěné závady. Jakmile bude výrobek doručen, pošleme Vám potvrzení o přijetí výrobku k reklamaci e-mailem, příp. poštou. Upozorňujeme, že reklamované zboží je nutno zaslat řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Neposílejte na dobírku! Takové zásilky budou odmítnuty.

b)   Vadný či nefunkční výrobek osobně doručte na adresu naší provozovny. Spolu s výrobkem dodejte kopii dokladu o koupi (faktura, paragon a příp. záruční list).

3) Dle povahy věci lze reklamaci vyřídit několika způsoby:

a)    Oprava zboží či výměna vadného dílu.

b)    Výměna zboží za nové (je-li věc neopravitelná či nefunkční).

c)    Výměna zboží za jiné (např. jiná značka). V případě, že je věc neopravitelná. Doplatíte pouze rozdíl kupní ceny.

d)    Vrácení kupní ceny výrobku (nevztahuje se na náklady spojené s přepravou). V případě, že je věc neopravitelná, bude vystaven dobropis a částka zaslána na Váš bankovní účet.

4) Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Reklamaci pochopitelně řešíme v nejkratší možné lhůtě. Postupujeme v souladu s "Občanským zákoníkem".

5) Doba na vyzvednutí reklamovaného zboží (ať už je reklamace uznána nebo nikoli) je 30 dní od odeslání informace zákazníkovi a vyřízení reklamace (ať už kladně nebo záporné). Následně se účtuje poplatek za skladování 10 Kč za každý den uskladnění. Pokud by poplatek za uskladnění přesahoval hodnotu uskladněného zboží, je prodejce oprávněn zboží prodat a výtěžek z prodeje použít na úhradu skladovacích nákladů.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění jsou dále uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách v odst. 8 Práva z vadného plnění.

0 Kč 0
Váš nákupní košík je prázdný.