Reklamace

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a formulář pro odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1. „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“
2. „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“
3. „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Grel spol. s r.o. Karásek 1f Brno 62100 730 511 199 objednavky@grel.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží
2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu Grel spol. s r.o. Karásek 1f Brno 62100 . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
a) Náklady spojené s vrácením zboží : Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží :Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Formulář pro odstoupení od smlouvy [PDF]

0 Kč 0
Váš nákupní košík je prázdný.